Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu zobrazeného na internetové adrese WWW.MEDICALPROFI.CZ 

Provozovatelem obchodu je Monika Mašková, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Mátová 300/8, 30100 Plzeň.
IČ: 07351798

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Monika Mašková, se sídlem Mátová 300/8, 30100, Plzeň, IČ 07351798 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,(dále jen "občanský zákoník")  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti vzniku kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.medicalprofi.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci  a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení webového rozhraní obchodu.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Webové  rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží. 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 • o nákladech spojených s dodáním zboží 

 

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů. Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Kupující zákazník odesílá objednávku kliknutím na  text „objednávka zavazující k platbě“. znamená to, že zákazník objednává zboží, za které má zaplatit.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.5. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e‐mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. Informace o objednávce (potvrzení objednávky) je zasíláno automaticky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2214990475/6210 vedené u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

4.4. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.

4.5. Na dobírku je odesíláno zboží koncovým zákazníkům v obvyklém množství. Při objednávce vyšší než 4000 Kč, nebo při objednávce více než 3 párů obuvi není zboží zasíláno dobírkou - zboží je odesíláno pouze při platbě předem.   

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu  doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Kupující - spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - medicalprofi@email.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

 • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy  vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na bankovní účet kupujícího. V případě vrácení zboží nese veškeré náklady spojené s dopravou zboží kupující, jakož i další náklady, které mu v souvislosti s vrácením zboží vzniknou.

Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží. 

5.5. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Výměna zboží. Pokud kupující obdržel v důsledku svého nesprávného výběru výrobek, který mu nevyhovuje svou velikostí, může do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží požádat kupujícího o výměnu zboží za jinou velikost. V tom případě postupuje kupující obdobně jako při odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Výrobek se všemi náležitostmi zašle zpět prodávajícímu, požadovanou velikost uvede v průvodním formuláři. Prodávající zašle kupujícímu nový výrobek v požadované velikosti. Účtováno bude pouze poštovné a balné.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním
 • prodávající prodává zboží koncovým zákazníkům -  v obvyklém množství, požaduje - li kupující zboží většího objemu tzn. více než 4 páry obuvi nebo dodání objednávky v ceně vyšší než 6000 Kč, je dodání možné pouze při platbě předem na bankovní účet. 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

5.8. Nepřevzetí zboží

Odesláním objednávky je zákazník upozorněn, že objednává zboží s povinností platby, což znamená, že uzavírá  smlouvu za použití elektronických prostředků - zmáčknutím příslušného tlačítka, dochází k odeslání objednávky, která je závazná a zároveň zavazuje spotřebitele k uhrazení zboží. Nepřevzetím zboží zákazníkem  dochází k porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka, dle občanského zákoníku  § 2118) .  Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 občanského zákoníku je povinen uhradit  náklady, spojených s dodáním zboží. Náklady na marné poštovné a balné činí skutečné náklady dle objednávky.  


6. Doprava a dodání zboží

6.1. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice  prostřednictvím zásilkové služby České pošty, DPD, Zásilkovny. Doručení na Slovensko prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna.  

6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

ZPŮSOB DOPRAVY

Česká Pošta Balík Do ruky  -  119,00 Kč

Česká Pošta - Balíkovna - 79,00 Kč

Zásilkovna ČR - výdej na pobočce - 79,00 Kč

PPL Parcel CZ Private - doručení na adresu - 119,00 Kč 

PPL Parcel Shop - výdej na pobočce - 89,00 Kč

Packeta.sk  - doručení na adresu - 149 Kč

 

ZPŮSOB PLATBY

Dobírka ČR : 59 Kč  

Bankovní převod: zdarma

 • Jakmile odešlete objednávku, obdržíte e-mailem její potvrzení.
 • Výzvu k úhradě zakázky obsahující částku, číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým máte úhradu provést, obdržíte e-mailem.
 • Vámi zaslané peníze nám budou připsány během 1-2 dnů po jejich odeslání. Ihned po připsání platby Vám zboží skladem odešleme.

 

Způsob platby Slovensko: platba předem na bankovní účet.

Pro platby v Kč je určen účet č. 670100-2214990475/6210, IBAN: CZ4862106701002214990475 a BIC: BREXCZPPXXX. Zboží bude předáno k přepravě až po připsání platby na účet prodávajícího. Částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 10 dnů od objednání, v opačném případě si prodávající vyhrazuje možnost objednávku zrušit.

Dodací podmínky a způsob dodání

Zboží zasíláme po celé České Republice, zásilky doručujeme následovně:
 
 • Česká Pošta -  Balík Do ruky (sms a email avízo), při objednávce tří a více párů zasíláme službou Balík Do Ruky. Vyzvedněte si své zboží na vybraných pobočkách České pošty, bez čekání!
 • Česká Pošta   - Balíkovna - Vyzvedněte si své zboží na vybraných pobočkách České pošty, bez čekání!
 •  PPL -  zboží bude doručeno za 1-2 pracovní dny od expedování zásilky, ráno před doručením Vás bude kontaktovat kurýr a potvrdí si s Vámi přesné místo a čas doručení, lze se domluvit i na změně místa a času doručení. Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení.
 • PPL Parcel Shop
 • Zásilkovna ČR - doba dodání je standardně 1-2 pracovní dny od odeslání zásilky. 
 • Packeta SK - doba dodání je standardně 2-3 pracovní dny od odeslání zásilky.

 

 

Je-li zboží skladem, zásilka je obvykle odesílána do 3 pracovních dní po přijetí objednávky. Zboží, které je skladem u dodavatele je odesíláno za 3 - 14 dní. Většina našeho zboží je skladem, přesto se může stát, že dojde k výpadkům výroby či zpoždění dodávek. V tomto případě bude kupující neprodleně informován a bude mu sdělen předpokládaný termín dodání nebo nabídnut srovnatelný výrobek.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů a případný výskyt jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. Zásilku, která nese známky poškození během přepravy, nepřebírejte! Sepište s přepravcem protokol o poškození zásilky a informujte nás na naší emailové adrese. Nové zboží vám bude dodáno v co nejkratší možné době.

Pokud jste si zásilku nechali zaslat na dobírku a nevyzvedli jste si ji, jste povinni uhradit manipulační poplatek za poštovné (ve výši dle volby v objednávce) a platbu za dobírku 49 Kč. Pokud zásilku zaplatíte převodem a zboží si nepřevezmete, má prodejce právo odečíst si ze zaplacené částky všechny náklady na doručení.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.6. Další informace k uplatnění záruky jsou uvedeny na stránce Reklamace.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: medicalprofi@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů dle GDPR

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.


9.2. Kupující bere na vědomí a poskytuje souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e‐mail a dále veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.


9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.


9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.
Webové stránky prodávajícího využívají technologie retargetingu od společnosti Seznam.cz, a.s., Google Inc. a Facebook Inc. Ty umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty webu, reklamy v reklamní síti výše uvedených společností.


9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím kupující vyslovuje souhlas.


9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


11.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Drobná změna dezénu je vyhrazena. Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.


11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový  reklamační protokol a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 


11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:


Adresa pro doručování:
Monika Mašková
Mátová 300/8
30100 Plzeň


IČ: 07351798

e-mail: medicalprofi@email.cz


Telefon: +420 737722519


Soubory ke stažení:


Reklamační protokol
Odstoupení od kupní smlouvy


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.1.2023